Wat is Passend Onderwijs?

Sinds 2014 is de manier van onderwijs geven aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben anders georganiseerd. Het uitgangspunt is dat kinderen, indien nodig met extra ondersteuning, zoveel mogelijk op hun eigen reguliere basisschool kunnen blijven. Dit wordt passend onderwijs genoemd. Met passend onderwijs willen we bereiken dat:

• Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
• Een kind naar een school in de buurt gaat als dat kan.
• Een kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat als dit nodig is.
• De mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
• Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Binnen passend onderwijs hebben alle scholen de mogelijkheid om basisondersteuning te bieden en daarnaast ondersteuning speciaal gericht op het kind. Hierbij gaan wij uit van een aantal vragen:

  • Wat heeft het kind nodig?
  • Hoe kan deze ondersteuning worden georganiseerd?
  • Wie zijn daarvoor nodig?

De school heeft zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is uw kind een passende plek te bieden op de eigen school. Als de school zelf onvoldoende kan inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind, is de school verantwoordelijk om een passende plek te vinden op een andere school.

Heeft u als ouder vragen over passend onderwijs? Bespreekt u dit dan met de leraar van uw kind of de intern begeleider van de school.

Kijk ook even op de website www.passendonderwijs.nl

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs

Soms hebben leerlingen op school extra ondersteuning nodig. Te denken valt aan leerlingen met een beperking of leerprobleem, maar ook meerbegaafde leerlingen.

Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden bieden een breed pakket basisondersteuning. Wat wij onder basisondersteuning verstaan is in overleg met de scholen vastgelegd. Bijvoorbeeld de ondersteuning bij lezen en rekenen, Nederlandse les voor anderstaligen (NT2) en aanbod voor leerlingen die meer uitdaging zoeken.

Ter aanvulling op de basisondersteuning kunnen alle scholen binnen het samenwerkingsverband ook extra ondersteuning aanvragen. Deze komt ten goede aan basisschoolleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor hun gedrag, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychiatrische stoornis.

Elke school waar het kind is aangemeld heeft zorgplicht en is verantwoordelijk voor het zoeken naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling. De school overlegt hiervoor met de ouders, eventueel met de school of kinderdagopvang van herkomst, het samenwerkingsverband en/of andere scholen in de regio.

Voor de meeste leerlingen is plaatsing op een school dicht bij huis het beste. Vanuit het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden kijken wij daarom altijd eerst of de reguliere school in de eigen buurt het passend onderwijs kan bieden, eventueel met extra ondersteuning. Voor sommige kinderen kan het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) meer passend zijn.

Samen maken we het plaatje compleet

Om vast te stellen of begeleiding nodig is en welke vorm van begeleiding bij een leerling past, zijn er veel puzzelstukjes te leggen. Het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden maakt het uiteindelijke plaatje graag compleet in samenwerking met alle betrokkenen.

leerplan


1: De leerkracht en IB'er signaleren bij een leerling dat er behoefte is aan ondersteuning.

2: Basisondersteuning is wat de school aanbiedt binnen of buiten het eigen onderwijsaanbod. De IB'er kan hiervoor adviezen inwinnen bij de orthopedagoog of een Onderwijsspecialist (voorheen Ambulant Begeleider - AB). Soms kan een onderzoek of een ondersteuningstraject voor een korte periode nodig zijn. Extra ondersteuning kan het onderwijsaanbod verder aanvullen, zoals het begeleiden van het leerproces en/of de leerling door een ambulant schoolbegeleider en/of een onderwijsassistent. Dit wordt bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden. Het budget is ter ondersteuning van het basisaanbod door de school. Soms is het nodig om te verwijzen naar een ander soort onderwijs. De IB'er overlegt hierover met een orthopedagoog, een AB'er en ouders, voorafgaand aan de aanvraag in het ondersteuningsteam (OT).

3: Met het advies van een orthopedagoog en AB'er is het vaak mogelijk om de leerling passend te kunnen begeleiden. Soms kan het ondersteuningsteam (OT) worden gevraagd mee te denken. Na overleg met het OT kan er gekozen worden voor een arrangement, zoals deskundige begeleiding of een andere onderwijssoort. De school kan de extra bekostiging die nodig is voor een arrangement aanvragen bij het schoolbestuur dat daarvoor de gelden van het samenwerkingsverband heeft ontvangen. Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband wanneer het Speciaal Basisonderwijs of het Speciaal Onderwijs een passender onderwijsplek voor de leerling kan bieden.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden PO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden