Woordenlijst

Klik op de onderstaande woorden voor de betekenis.
Onderwijsspecialist
Een onderwijsspecialist adviseert en ondersteunt school, leraren, leerlingen en ouders. Het gaat om leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke hulpvraag of een sociaal emotionele en/of psychiatrische gedragsvraag.
Arrangement
Extra ondersteuning bij leer- en/of gedragsvragen
BEO groep
Speciaal Onderwijs cluster 4 groep waar behandeling en onderwijs gecombineerd worden. Toelaatbaarheid via een GGZ indicatie.
CJG: Centrum voor Jeugd en Gezin
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.
DM: Diagnostisch Meldpunt
Meldpunt voor aanvragen pedagogisch didactisch onderzoek door een orthopedagoog.
IB: Intern Begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.
OPP: Ontwikkelingsperspectief
In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die een leerling zal kunnen halen. Het bevat in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan met een beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. In het regulier onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven.

In het nieuwe onderwijsstelsel van passend onderwijs vervangt het ontwikkelingsperspectief het handelingsplan. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs, en daarmee ook op het ontwikkelingsperspectief.
OPR: Ondersteuningsplanraad
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel van de scholen en voor de helft uit ouders (en leerlingen). De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR en van de scholen in het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
OT: Ondersteuningsteam
Voor meer informatie over wie er in een OT zitten en wat zij doen kunt u de brochure ‘ondersteuningsteam’ lezen.

PO: Passend Onderwijs
PO: Primair Onderwijs
SBO: Special Basisonderwijs
SBO+
Kleine groep binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) voor leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsvraag.
SMW: Schoolmaatschappelijk Werk
De Schoolmaatschappelijk werker helpt bij de ontwikkeling en het verbeteren van het sociaal emotioneel functioneren van een leerling die vastloopt in een school- of thuissituatie. De Schoolmaatschappelijk werker begeleidt, traint, adviseert en is de brug tussen onderwijs en zorg.
SO: Speciaal Onderwijs
Speciaal onderwijs, ook wel cluster 1, 2, 3 of 4 scholen genoemd.

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn er voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen kunnen hier terecht.
SO+
Kleine groep binnen het speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen met een specifieke onderwijszorg-ondersteuningsvraag.
SOP: Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Mogelijk dat het schoolondersteuningsprofiel ook (deels) bepalend kan zijn voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het schoolondersteuningsprofiel een rol in het toelatingsbeleid van de school.
SWV: Samenwerkingsverband
Scholen gaan samenwerken in regionaal ingedeelde en door de minister bepaalde samenwerkingsverbanden. Er komen ongeveer 150 samenwerkingsverbanden, 75 voor het primair en 76 voor het voortgezet onderwijs. Samenwerkingsverbanden worden een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting, vereniging, coöperatie) en statutair vastgelegd. In het samenwerkingsverband maken de scholen onder meer afspraken over welke begeleiding in de reguliere scholen kan worden geboden, welke kinderen geplaatst kunnen worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.
TKV: Toekenningsverklaring
Toekenningsverklaring voor extra ondersteuning op de basisschool
TLV: Toelaatbaarheidsverklaring
Toelaatbaarheidsverkaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden PO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden